Voorwaarden en Privacy Policy

Voetpraktijk Bronckhorst, gevestigd aan Varsselseweg 27, 7255 NN Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Voetpraktijk Bronckhorst,
Varsselseweg 27
7255 NN Hengelo (Gld.)
0630008136
www.voetpraktijkbronckhorst.nl
info@voetpraktijkbronckhorst.nl

I. Arendsen, Medisch Pedicure, is de functionaris gegevensbescherming van Voetpraktijk Bronckhorst. Zij is te bereiken via info@voetpraktijkbronckhorst.nl

Persoonsgegevens
Voetpraktijk Bronckhorst verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Deze gegevens betreffen uw identiteit zoals uw naam en voorletters, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mail adres.
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
Uw medische gegevens zoals medicijn gebruik en medische aandoening zoals bv Reuma, DM CVA oncologie operaties etc.
Deze gegevens zijn nodig voor een daarbij passende behandeling.
Om eventueel te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar vragen wij in hoge uitzondering naar uw BSN nummer en uw verzekeraarsnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Grondslag voor het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van overeengekomen opdracht en eventueel daarbij behorende wettelijke verplichting.
Doel daarvan is:
– U Een adequate behandeling te bieden;
– Het afhandelen van betalingen;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Bewaartermijn
Voetpraktijk Bronckhorst bewaart uw persoonsgegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Voetpraktijk Bronckhorst verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voetpraktijk Bronckhorst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Voetpraktijk Bronckhorst gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Voetpraktijk Bronckhorst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@voetpraktijkbronckhorst.nl

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Voetpraktijk Bronckhorst wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!